سرنگ انسولین BD بسته 10 تایی

سرنگانسولین BD وسیله‌ایبرایتزریقساده‌تروبدوندردانسولیندربیمارانمبتلاءبهدیابتاست
No image set