جای آبسلانگ

جای آبسلانگ که ظرفی از جنس استیل است، برای پیشگیری از انتقال بیماری و آلودگی به آبسلانگ استفاده می‌شود.
No image set