بتادین یک لیتری

پوویدونآیوداینیابتادینیکیازموادضدعفونی‌کنندهقویاستکهبهشکلگستردهبرایضدعفونیوپانسمانزخم‌هابهکارمی‌رود.
No image set