الکل طبی

اتانولمایعیبی‌رنگوفرارودارایبویبسیارتندیاستکهازتخمیرقندبهدستمی‌آید.
No image set